[1]
Çuburu-Ithorotz, B. 2008. Testimonio fotográfico y epistolar de dos emigrantes vascofranceses. Alquimia. 34 (dic. 2008), 48–63.