(1)
Çuburu-Ithorotz, B. Testimonio fotográfico Y Epistolar De Dos Emigrantes Vascofranceses. Alquimia 2008, 48-63.